The Lord of the curriculums (Part 3)

Every day the recruitment processes are becoming more and more difficult for the candidates. We can’t be surprised. Due to the huge amount of applications that the organisations receive, these have to apply new filters to ensure that the hired candidate is the most suitable for the role. Unfortunately this becomes a wear and a difficult task for the candidate that might lose their interest. Maybe the process will turn into an adventure at a similar lever than The Lord of the rings.

Third part: The return of the candidate

The day of the interview we are in the middle of enemy field. While we are on the lift, talking to reception or in the waiting room we realise that we are surrendered by orcs unknown people and that any of them could be our interviewer. This is the reason why we will mind our manners and be as polite as a diplomat.

And suddenly it appears. Our nazgul interviewer comes and calls us. He will be kind, polite and respectful, which wil make us feel comfortable and we will thank. He opens the interviewing room and we see the rest of the interviewers we will face. All of them are friendly, but they pursue the same goal: to avoid that we destroy the one ring evaluate whether we are the right person for the job or not.

It is at this point where we must act with serenity and mastery. It is easy to write this on this post, but keeping composure and controlling our nerves will be (additionally to answer the questions) our main goal. After all, the nerves can be our Gollum worst enemy and betray us at any moment.

And this is how the battle starts. We are going to answer the questions aked by the interviewers the most professional and complete manner that we can. If we don’t answer some of the questions we can be sure that we won’t overcome this, hence we must be much focused. It is not a problem if we have to take our time to think the answer, or even at the end of the interview we can go back to some of them if we feel that we can deepen. At the end of the interview we will be given some time to solve any queries we may have. We must always avoid falling into the trap to discuss salary, holidays, timetables, benefits… we won’t ask when will they inform us regarding the outcome of the interview as we assume that they are a professional company that will let us know when they have taken a decision.

Three candidates facing a job interview.

Three candidates facing a job interview.

What do we ask then? We can ask what is the reason of the vacancy (if we don’t know this already), the objectives of the department, the main challenges of the role… there is a lot of questions that will show our interest in the position and the company.

If we were successful at the interview (or interviews) we will be contacted to discuss the conditions of the post. At this point most of our battle is won. However, we must be prudent as if we miss one step we could be out. We will discuss the conditions one to one with Sauron the company and we will discover if we are interested in taking the job or otherwise we tell them that they can keep the ring. We are going take a decision that might change our lives radically.

Finally we got into the company. We have achieved our goal after a long travel that meant the death of Boromir sweat, nerves and even tears. We could think that as the goal is reached our fight agains the orc forces is over. False. We can be sure that our contract has a Gollum probationary period. This is the last stage of the recruitment process and of this long battle. We can’t get distracted. The probationary period will give to us and to the company carte blanche to break any professional relationship that we have. Thus, we must be vigilant: the eyes of the enemy are always watching.

PS: as an HR professional I think that on a recruitment process both the candidate and the company have to collaborate and not fight each other. However, comparing the situation to the fight between Frodo and Sauron seemed a more clarifying picture. If you feel offended or you don’t like the content of this post I will be very happy to discuss it. But you won’t negate that many candidates live recruitment processes as I just described.

Anuncios

El Senyor dels currículums (Part 3)

Cada dia els processos de selecció estan esdevenint més i més complicats per als candidats. Tampoc es d’estranyar, doncs amb la gran quantitat de candidatures que reben les organitzacions, aquestes han d’aplicar més filtres per assegurar-se que el candidat seleccionat és l’idoni pel lloc. Desafortunadament això es converteix en un desgast i una difícil tasca pel candidat que finalment pot portar-lo a perdre l’interès. Potser arribi el cas que el procés es converteixi en una aventura a un nivell similar al de El senyor dels anells.

Tercera part: El retorn del candidat

El dia de l’entrevista ens trobem en territori enemic. Mentre pugem per l’ascensor, parlem amb recepció o ens asseiem a la sala d’espera ens adonem que estem envoltats per orcs persones desconegudes i que qualsevol d’elles podria ser el nostre entrevistador. De manera que haurem de mantenir les formes i mostrar una educació digna d’un diplomatic.

I aleshores apareix. Ve el nostre nazgul entrevistador i ens crida. Serà cordial, respectuós i amable, cosa que ens farà sentir còmodes i agraírem. De cop i volta ens obre la sala d’entrevistes i veiem a la resta d’entrevistadors amb els quals ens haurem d’enfrontar. Tots ells són amigables, però amb un objectiu comú: evitar que destruim l’anell únic avaluar si som la persona idònia per la posició.

És aquí, en aquest punt on haurem d’actuar amb serenitat i destresa. És molt facil escriure-ho en aquest post, però mantenir la calma i controlar els nervis seran (a part de respondre les preguntes) el nostre principal objectiu. Al cap i a la fi els nervis poden ser el nostre Gollum pitjor enemig i trair-nos en qualsevol moment.

I d’aquesta manera comença la batalla. Respondrem les preguntes que ens fan els entrevistadors de la manera més professional i completa possible. Si no donem resposta a alguna de les seves preguntes, podem donar per segur que no ho superarem, així que ens exigeix maxima concentració. No hi ha problema si ens hem de prendre un temps per pensar les respostes, inclús al final de l’entrevista podem tornar a alguna d’elles si sentim que volem afegir-hi coses o aprofundir. Al final de l’entrevista ens donaran temps per aclarir dubtes que puguem tenir. Haurem d’evitar a tota costa de caure en la trampa de discutir salari, vacances, horaris, beneficis… tampoc els preguntarem quan ens contactaran per dir-nos el resultat de l’entrevista, doncs els donarem el benefici del dubte i assumirem que són una empresa seriosa que contactarà amb nosaltres quan hagin pres una decisió.

Tres candidats en una entrevista de feina.

Tres candidats en una entrevista de feina.

Aleshores què els hi preguntem? Podem preguntar quin és el motiu de la vacant (si no el sabem ja), els objectius del departament, els majors reptes als quals s’enfrontaria el candidat seleccionat… hi ha un grapat de preguntes que demostraran el nostre interès en la posició i l’empresa.

Si hem tingut èxit en l’entrevista (o entrevistes) ens contactaran per discutir les condicions de la posició. En aquest punt ja tenim la major part de la nostra batalla guanyada, tot i així hem de caminar amb peus de plom ja que un pas en fals i podríem quedar fora. Discutirem les condicions u contra u amb en Sauron l’empresa, de manera que esbrinarem com d’interessant ens resulta quedar-nos la posició o pel contrari dir-los que es poden quedar amb l’anell. Prendrem una decisió que podria canviar les nostres vides de manera radical.

I al final, per fi, hem aconseguit entrar a l’empresa. Hem superat el nostre repte després d’un viatge que ens ha costat la vida d’en Boromir suor, nervis i fins i tot llàgrimes. Podríem pensar que un cop assolit el nostre objectiu la lliuta contra les forces orques ha acabat. Fals. Podem estar convençuts que el nostre contracte té un Gollum període de prova. Aquesta és l’última fase del procés de selecció i d’aquesta batalla. No podem distreure’ns. El període de prova ens servirà de carta blanca (tant a nosaltres com a l’empresa) per trencar tota relació laboral que tinguem sense gaires impediments. Així doncs, hem d’anar amb compte: els ulls de l’enemic sempre estan observant.

PD: com a professional de recursos humans opino que en un procés de selecció tant el candidat com l’empresa han de colaborar i no enfontar-se. No obstant comparar la situació amb la lluita entre en Frodo i en Sauron m’ha semblat una imatge més clarificadora. De manera que si et sents ofès o no t’agrada el contingut del post, estaré encantat de discutir-lo. Però tampoc em negaràs que molts candidats viuen els processos de selecció com el que he descrit.

El Señor de los currículums (Parte 3)

Cada día los procesos de selección están volviéndose más y más complicados para los candidatos. Tampoco es de extrañar, pues con la gran cantidad de candidaturas que reciben las organizaciones éstas deben aplicar más filtros para asegurarse de que el candidato seleccionado es el idóneo para el puesto. Desafortunadamente esto se convierte en un desgaste y una ardua tarea para el candidato que finalmente puede llevarlo a perder el interés. Quizás llegue el caso que el proceso se convierta en una auténtica aventura a un nivel similar al de El señor de los anillos.

Tercera parte: El retorno del candidato

El día de la entrevista nos encontramos en territorio enemigo. Mientras subimos por el ascensor, hablamos con recepción o nos sentamos en la sala de espera nos damos cuenta de que estamos rodeados de orcos personas desconocidas y que cualquiera de ellas podría ser nuestro entrevistador. De modo que deberemos mantener las formas y mostrar una educación digna de un diplomático.

Y entonces aparece. Viene nuestro nazgûl entrevistador y nos llama. Será cordial, respetuoso y amable, cosa que nos hará sentir cómodos y agradeceremos. De repente nos abre la sala de entrevistas y vemos al resto de entrevistadores con los que deberemos enfrentarnos. Todos ellos amigables, pero con un objetivo común: evitar que destruyamos el anillo único evaluar si somos la persona idónea para el puesto.

Es aquí, en este punto donde deberemos actuar con serenidad y maestría. Es muy fácil escribirlo en este post, pero mantener la calma y controlar los nervios serán (además de responder a las preguntas) nuestro principal objetivo. Al fin y al cabo los nervios pueden ser nuestro Gollum peor enemigo y traicionarnos en cualquier momento.

Y de este modo empieza la batalla. Responderemos a las preguntas que nos hacen los entrevistadores de la manera más profesional y completa posible. Si no damos respuesta a alguna de sus preguntas, podemos dar por seguro que no los superaremos, así que nos exige máxima concentración. No hay problema si tenemos que tomarnos un tiempo en pensar las respuestas, incluso al final de la entrevista podemos volver a alguna de ellas si sentimos que podemos añadir cosas o profundizar. En el final de la entrevista nos darán un tiempo para solventar dudas que podamos tener. Deberemos evitar a toda costa de caer en la trampa de discutir salario, vacaciones, horarios, beneficios… tampoco les vamos a preguntar cuando nos contactarán para decirnos el resultado de la entrevista, pues les damos el beneficio de la duda y asumiremos que son una empresa seria y que contactarán con nosotros cuando hayan tomado una decisión.

Tres candidatos durante una entrevista de trabajo.

Tres candidatos durante una entrevista de trabajo.

¿Entonces que les preguntamos? Podemos preguntar cuál es el motivo de la vacante (si no lo sabemos ya), los objetivos del departamento, los mayores retos a los que se enfrentaría el candidato seleccionado… hay un montón de preguntas que demostrarán nuestro interés en la posición y en la empresa.

Si hemos tenido éxito en la entrevista (o entrevistas) nos contactarán para discutir las condiciones del puesto. En este punto ya tenemos la mayor parte de nuestra batalla ganada, sin embargo hay que andar con pies de plomo, pues un paso en falso y podríamos estar fuera. Discutiremos las condiciones uno contra uno con Sauron la empresa, así averiguaremos qué interesante nos resulta coger el puesto de trabajo o por lo contrario decirles que se pueden quedar con el anillo. Tomaremos una decisión que podría cambiar nuestras vidas de manera radical.

Y al final, por fin, hemos conseguido entrar en la empresa. Hemos superado nuestro reto después de un viaje que nos ha costado la vida de Boromir sudor, nervios y hasta lágrimas. Podríamos pensar que al haber conseguido nuestro objetivo nuestra lucha contra las fuerzas orcas ha terminado. Falso. Podemos estar convencidos que nuestro contrato tiene un Gollum periodo de prueba. Esta es la última fase del proceso de selección y de esta larga batalla. No podemos distraernos. El periodo de prueba nos servirá de carta blanca (tanto a nosotros como a la empresa) para romper toda relación laboral que tengamos sin demasiados impedimentos. Así pues, hay que andarse con ojo: los ojos del enemigo siempre están observando.

PD: como profesional de recursos humanos opino que en un proceso de selección tanto el candidato como la empresa deben colaborar y no enfrentarse. Sin embargo comparar la situación con la lucha entre Frodo y Sauron me ha parecido una imagen más clarificadora. De manera que si te sientes ofendido o no te gusta el contenido del post, estaré encantado de discutirlo. Pero tampoco me negarás que muchos candidatos viven los procesos de selección como lo que he descrito.

The Lord of the curriculums (Part 2)

Every day the recruitment processes are becoming more and more difficult for the candidates. We can’t be surprised. Due to the huge amount of applications that the organisations receive, these have to apply new filters to ensure that the hired candidate is the most suitable for the role. Unfortunately this becomes a wear and a difficult task for the candidate that might lose their interest. Maybe the process will turn into an adventure at a similar lever than The Lord of the rings.

Part two: The two (or more) challenges

Did you think that just because you gathered a group of adventurers you would get easily to your goal? Nothing further from the truth. If we have prepared properly (and with a bit of luck) we will receive a first contact from the company being interested on our application. We must be very careful. Most probably the company will ask us a few questions about our experience, our interest in the job and we won’t be surprised if they ask us about salary expectations. We must be cautious with the information we provide as this first impression will decide whether we are finally doing a personal interview.

It wouldn’t be strange if they don’t call us for interview but the company decides that we must face a Kraken or maybe a Balrog psychological test, or maybe a language one in order to evaluate us. Do not desperate. We might think it is not fair that even before meeting us we are asked to do this sort of tests. We have to understand that our goal is nothing but a long-distance race.

A candidate facing the psychological test.

A candidate facing the psychological test.

If there is anything that companies don’t have, this is time. They don’t have time to spend with some little hobbits that are not capable of defeating the Kraken. Organisations want to ensure that the time they invest interviewing is not wasted. Therefore, fellow traveller, to face Sauron we must defeat his minions.

Once we have overcome successfully these barriers we will likely get a personal interview. This is the stage where most of our battle will take place. Nazgûl interviewers are hard nut to crack and have a big background in these situations, once again we must prepare with all our resources.

To carry out this preparation we will study again the company, their objectives, services, situation in the market, international expansion, competitors… any information that we acquire will serve us as our arsenal. Many companies recruitment is competency based, therefore it would be interesting (if possible) get a job description of the post with these competencies. From this point, we will get an idea what kind of questions they might ask us and organise our answers (it is recommended to do this by the STAR technique).

And now, we are going to our main battle.

El Señor de los currículums (Parte 2)

Cada día los procesos de selección están volviéndose más y más complicados para los candidatos. Tampoco es de extrañar, pues con la gran cantidad de candidaturas que reciben las organizaciones éstas deben aplicar más filtros para asegurarse de que el candidato seleccionado es el idóneo para el puesto. Desafortunadamente esto se convierte en un desgaste y una ardua tarea para el candidato que finalmente puede llevarlo a perder el interés. Quizás llegue el caso que el proceso se convierta en una auténtica aventura a un nivel similar al de El señor de los anillos

Segunda Parte: Las dos (o más) pruebas

¿Pensabas que por haber reunido a un grupo de aventureros llegarías fácilmente a tu objetivo? Nada más lejos de la verdad. Si nos hemos preparado bien (y con un poco de suerte) recibiremos un primer contacto de la empresa interesándose por nuestra candidatura. Hay que ir con mucho ojo. Seguramente la empresa nos quiera hacer algunas preguntas sobre nuestra experiencia, nuestro interés por la vacante y tampoco nos sorprenderemos si nos preguntan por expectativas salariales. Tenemos que ser cuidadosos con la información que damos, pues esta primera impresión decidirá de si finalmente tenemos la oportunidad de hacer una entrevista personal.

Tampoco sería nada extraño si en lugar de citarnos para una entrevista, la empresa decide que tenemos que enfrentarnos a un Kraken, o quizás un Balrog test psicotécnico, o quizás de idiomas y así puedan evaluarnos. No nos desesperemos. Quizás no nos parezca justo que antes siquiera de habernos conocido personalmente nos pasen este tipo de pruebas, pero tenemos que ser conscientes que nuestro reto no es otra cosa que una carrera de fondo.

Un candidato enfrentándose a la prueba psicotecnica.

Un candidato enfrentándose a la prueba psicotécnica.

Si hay algo que la empresa no tiene, esto es tiempo. No tiene tiempo que perder con unos pequeños hobbits que no son capaces de vencer al Kraken. Las organizaciones quieren asegurarse que el tiempo que invierten entrevistando no es desperdiciado. Así que, compañero de viaje, para poder enfrentarnos a Sauron antes tendremos que haber superado a sus esbirros.

Una vez hayamos superado con éxito estos obstáculos es probable que obtengamos una entrevista personal. Es en este punto donde sucederá la mayor parte de la batalla. Los nazgûl entrevistadores son duros de pelar y tienen mucha experiencia en estas situaciones, de modo que otra vez más, tendremos que prepararnos con todos nuestros recursos.

Para prepararnos, nuevamente repasaremos la empresa, sus objetivos, servicios, situación en el mercado, dimensiones, expansión internacional, competidores… toda información que recopilemos nos servirá como nuestro arsenal. Muchas empresas utilizan a día de hoy la selección por competencias, de modo que sería interesante (siempre que sea posible) conseguir una job description del puesto con dichas competencias. A partir de ahí nos haremos una idea del tipo de preguntas que podrían hacernos y así organizar nuestras respuestas (recomendable hacerlo mediante el modelo STAR).

Así pues, estamos listos y nos dirigimos hacia nuestra batalla.

El Senyor dels currículums (Part 2)

Cada dia els processos de selecció estan esdevenint més i més complicats per als candidats. Tampoc es d’estranyar, doncs amb la gran quantitat de candidatures que reben les organitzacions, aquestes han d’aplicar més filtres per assegurar-se que el candidat seleccionat és l’idoni pel lloc. Desafortunadament això es converteix en un desgast i una difícil tasca pel candidat que finalment pot portar-lo a perdre l’interès. Potser arribi el cas que el procés es converteixi en una aventura a un nivell similar al de El senyor dels anells.

Segona part: Les dues (o més) proves

Pensaves que per tenir reunit a un grup d’aventurers arribaries fàcilment al teu objectiu? Res més lluny de la veritat. Si ens hem preparat bé (i amb una mica de sort) rebrem un primer contacte de l’empresa interessant-se per la nostra candidatura. Hem d’anar amb molt de compte. Segurament l’empresa ens vulgui fer algunes preguntes sobre la nostra carrera, el nostre interès per la vacant i tampoc ens sorprendrem si ens pregunten per expectatives salarials. Hem de ser curosos amb la informació que donem ja que aquesta primera impressió decidirà si finalment tenim la oportunitat de fer una entrevista personal.

Tampoc seria res estrany si enlloc de citar-nos per una entrevista, l’empresa decideix que hem d’enforntar-nos amb un Kraken, o potser un Balrog test psicotècnic, o potser d’idiomes i així pugui avaluar-nos. No ens desesperem. Potser no ens sembli just que abans de ni tan sols haver-nos conegut personalment ens facin aquesta mena de proves, però hem de ser conscients que el nostre repte no es sinó una cursa de fons.

Un candidat enfrontant-se a la prova psicotècnica

Un candidat enfrontant-se a la prova psicotècnica

Si hi ha alguna cosa que l’empresa no té, això és temps. No té temps per perdre amb uns petits hobbits que no són capaços de vèncer al Kraken. Les organitzacions volen assegurar-se que el temps que inverteixen entrevistant no és desperdiciat. Així que, company de viatge, per poder enfrontar-nos amb en Sauron primer haurem d’haver vençut els seus esbirros.

Un cop haguem superat amb èxit aquests obstacles és probable que obtinguem una entrevista personal. És en aquest punt on succeirà la major part de la batalla. Els nazgûl entrevistadors són durs de pelar i tenen molta experiència en aquestes situacions, de manera que un altre cop, haurem de preparar-nos amb tots els nostres recursos.

Per preparar-nos, novament repassarem l’empresa, els seus objectius, serveis, situació en el mercat, dimensions, expansió internacional, competidors… tota informació que obtinguem ens servirà per tenir-la com el nostre arsenal. Moltes empreses utilitzen a dia d’avui la selecció per competències, de manera que seria interessant (sempre que sigui possible) aconseguir una job description del lloc de treball amb aquestes competències. A partir d’aquí ens farem una idea del tipus de preguntes que podrien fer-nos i així organitzar les nostres respostes (recomanable fer-ho mitjançant el model STAR).

Així doncs, estem llestos i ens dirigim cap a la nostra batalla.

The Lord of the curriculums (Part 1)

Every day recruitment processes are becoming more and more difficult for the candidates. We shouldn’t be surprised. Due to the huge amount of applications that the organisations receive, these have to apply new filters to ensure that the hired candidate is the most suitable for the role. Unfortunately this becomes a difficult task for the candidate that might lose their interest. Maybe the process will turn into an adventure at a similar level than The Lord of the rings.

First part: The fellowship of the curriculum

As Frodo, we as candidates pursue a goal: get the job. Alright, I agree that this is a little bit different and easier than destroying the one ring in the heart of Mordor, although it still is an ambitious challenge.

To achieve this goal we must first prepare; to do so we must acquire as many resources as possible. Our hobbit friends decide to gather with some adventurers, a sorcerer, a dwarf, an elf… in case these are not in your circle of friends we can choose other options.

First of all we must prepare a good curriculum. A lot has been written regarding how a good curriculum must be and therefore I won’t get into details. The only thing that we must be aware of is that the difference between a good curriculum and a bad curriculum is whether we are called for interview or not. As simple as this.

Having a good curriculum is not the only preparation we must do. We must investigate about Sauron the vacancy and the company that advertises it. We must learn about the services they provide, which is their culture and values, their importance in the market, their competitors… Once we have all this information we will be able to write a cover letter and a curriculum adapted to the needs of the vacancy.

So there we go, with all this done we will send our cover letter and curriculum and embark to Mordor.

Ready to achieve our goal.

Ready to achieve our goal.